به نام آفریننده خلیج پارس

mchدر آزمایش خون چیست؟

MCH چیست؟ MCH (mean corpuscular hemoglobin) به معنای اندازه گیری غلظت خون است. سطوح MCH به معنای متوسطِ هموگلوبین گلبول‌ها است. سطوح MCH به میانگین هموگلوبین یافت شده در گلوبول…

بیشتر بخوانید