تفسیر و تعبیر کامل دیدن ماهی در خواب از نگاه مفسران صاحب نام تعبیر خواب
۴٫۳ امتیاز ۳ رای

تفسیر و تعبیر کامل دیدن ماهی در خواب از نگاه مفسران صاحب نام تعبیر خواب

sleep fish www irnab ir تفسیر و تعبیر کامل دیدن ماهی در خواب از نگاه مفسران صاحب نام تعبیر خواب

تعبیر کامل دیدن ماهی در خواب

تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه امام صادق(ع) :

تعبیر خواب ماهی ۶ وجه دارد: تعبیر اول وزیر، تعبیر دوم لشکر، تعبیر سوم دختر، تعبیر چهارم غنیمت، تعبیر پنجم اندوه و تعبیر ششم خادمه یی هندی است.

تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه ابن سیرین:

تعبیر خواب ماهی خشک و شور این است که شخص بزرگی به او ستم خواهد کرد.

تعبیر خواب ماهی کوچک این است که خادمی به او زیان برساند و عده ای نیز می گویند که به سفر برود.

تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه جابر:

تعبیرخواب دیدن ماهی تازه در خواب دلیل بر غنیمت و ارزش است.

دیدن بیرون آمدن ماهی از دهان در خواب تعبیرش این است که شخص زیاد دروغ می گوید.

دیدن بیرون آمدن ماهی از آلت در خواب تعبیرش این است که دختر دار شود.

تعبیر خوردن ماهی در خواب اگر تازه و پخته باشد یعنی به قدر آن مال کسب کند.

تعبیر ماهی فروشی در خواب دلیل بر سود است.

تعبیر حرف زدن با ماهی در خواب این است که از راز و سر حاکم خبر پیدا می کند و به خواسته اش می رسد.

تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه حضرت دانیال(ع) :

دیدن ماهی در خواب چند وجه دارد. اگر خواب ماهی در دریای گرمسیر ببینید معنی و تعبیرش سختی و مشقت است.

اگر خواب ماهی ببینی که در دریای سردسیر است تفسیرش این است که اتفاق خوب می افتد و در کل نیک است.

دیدن ماهی بزرگ در خواب و یا دیدن ماهی زیاد در خواب نشانه غنیمت زیاد است و دیدن ماهی کوچک در خواب دلیل بر غم است.

تعبیر دیدن مروارید در شکم ماهی یعنی اینکه پسری متولد خواهد شد.

***

 interpret fish sleep – تفسیر و تعبیر کامل دیدن ماهی در خواب از نگاه مفسران خواب صاحب نام

تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه حضرت دانیال,دیدن ماهی در خواب,خواب ماهی,دیدن ماهی بزرگ در خواب,دیدن ماهی زیاد در خواب,دیدن ماهی کوچک در خواب,تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه امام صادق,تعبیرخواب ماهی,تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه ابن سیرین,تعبیر خواب ماهی خشک,تعبیر خواب ماهی کوچک,تعبیر دیدن ماهی در خواب از نگاه جابر,دیدن ماهی تازه در خواب,تعبیرخواب ماهی تازه,بیرون آمدن ماهی از دهان در خواب,دیدن بیرون آمدن ماهی از آلت در خواب,تعبیر خوردن ماهی در خواب,تعبیر ماهی فروشی در خواب,تعبیر حرف زدن با ماهی در خواب


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *