دفینه خوک در گنج یابی و کشف عتیقه

دفینه خوک در گنج یابی و irnab.irکشف عتیقه دفینه خوک در گنج یابی و کشف عتیقه

دفینه خوک در گنج یابی و کشف عتیقه

دفینه خوک در زیرخاکی

خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفینه است و یک علامت کمیاب است . نقل می شود که خوک سفید علامت نقره است  اگر بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها باید بررسی شود .اگر خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را بررسی کنید. دفینه خوک سخت و در عمق زیاد است .از یک جهت علامت خوک و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. اگر از این علامت ها دیدید به هیچ وجه خراب نکنید . به یاد داشته باشید گنج متعلق به تمامی ایرانیان است پس بهترین کار تحویل آن به میراث فرهنگی است .

علامت خوک در گنج یابی  ، نماد خوک در گنج یابی

چـقـدر مفـید بـود ؟