تعبیرخواب خون در خواب irnab ir تعبیرخواب خون در خواب

تعبیرخواب خون در خواب

تعبیرخواب دیدن خون در خوابتعبیرخواب خون دماغ شدن  – تعبیرخواب خون درخواب

تعبیرخواب خون يوسف نبي عليه السلام:

دیدن خون در خواب درد و غم است. ديدن خون کم کردن دليل تندرستي مي باشد واز غم و درد راحت گردد.

در مورد دیدن خون در خواب حضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد:

اگر خواب بیننده ببيند كه خون بسيار از بيني او بيرون آمد و ضعيف نشد، دليل كند بر يافتن مال حرام، خاصه كه جامه او به خون آلوده گردد. اگر خواب بیننده ببنید که خون اندك فرود آمد و قوت ضعيف شد و جامه آلوده نشد، دليل است كه درويش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر ببیند که تنش نیرو گرفت، دليل بر يافتن مال حرام استفاده کند.

در مورد دیدن خون در خواب ابراهيم كرماني می گويد:

اگر خواب بیننده ببيند كه خون می خورد، دليل است مال حرام خورد يا خون ناحق كند. اگر اندامي از اندامهاي او بریده شود، چنانكه آن اندام از وي جدا شد، دليل است زننده زخم، سفر كند. اگر بيند كه در تن او سوراخي بود كه از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده . کثیف كرد، دليل كه او را به قدر آن مالي حرام رسد. اگر بيند كه خون از زخم و جراحت نيامد و آن جراحت تازه بود، دليل كه درمال او نقصان آيد، يا از كسي سخني سخت شنود و او را در آن ثواب است، زيرا كه خون بر گناه باشد كه از تن او بيرون آمد. اگر بيند كه از قضيش خون بيرون آمد، دليل است او را فرزندي از شكم مادر بيفتد. اگر كه از مقعدش خون بيرون آمد، چنانكه تنش آلوده شد، دليل است كه به قدر آن مالي حرام حاصل كند. اگر بيند كه ازبن دندان او خون بيرون آمد، دليل است از خويشانش به او درد و غمی میرسد.

محمد ابن سیرین در مورد دیدن خون در خواب می گوید:

اگر خواب بیننده در خواب ببیند که بدون جراحت خون از تن آمده،یعنی اگر رشوه گیر بوده، رشوه میگیرد. اگر نه او را زيان میرسد. اگر ببیند که روی تنش جراحت بود و از آن جراحت ها خون می آید، یعنی به او زيان و غم و اندوه میرسد. اگر ببیند کسی به او شمشیر زد و خون از تنش روان شد، دليل كه بر وي زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بيند از جايگاهي كه زخم است خون بيرون آمد و جامه و تن او الوده از خون شد، دلیل مالي است كه به حرام بدست می آورد .

در مورد دیدن خون در خواب جابر مغربي می گويد:

اگر خواب بیننده ببيند كه درجایی درخون افتاد، دليل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بيند كه در شهري يا كوچه اي خون همي رفت، دليل كند بر خون آن موضع خون بسيار ريخته گردد.

 

تعبیرخواب خون آنلي بيتون:

*ديدن لكه هاي خون بر لباس در خواب ، نشانه دشمنانی است که میخواهند از موفقیتتان در کارتان جلوگیری کنند.

*ديدن خون در خواب ، یعنی باید از دوستان ناباب دوری کنید.

*اگر خواب ببینید از زخمی در بدنتان خون می آید نشان دهنده ی بیماری جسمی است و ممكن است در اثر شراكت با افرادي بيگانه در كار خود به پیروزی نرسید.

*ديدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بيشتر مراقب رفتار خود نباشيد ، بدشانسي قريب الوقوعي در پيش خواهيد داشت

تعبیرخواب خون منوچهر مطيعي تهراني :

درخواب رنگ هایی دیده نمی شوند از جمله سرخي دست به خصوص سرخي خون. بسيار اتفاق افتاده که در خواب هاي خود خون ديده ايم ولي سرخي خون را نديده ايم. فقط احساس کرده ايم خون است و اکنون نيز اگر به خاطر خويش مراجعه کنيد به ياد مي آوريد که هرگز سرخي خون را در خواب نديده ايد ولي خواب خون را فراوان ديده ايد. پس ما در خواب خون را مي فهميم ولي نمي بينيم و همين است که تفاوت هايي را تعبير به وجود مي آورد. به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم.

تعبیرخواب خون در خواب
۳٫۰۷امتیاز ۱۲۳رای