تعبیرخواب پرواز کردن | تعبیر حالت پرواز در خواب

تعبیرخواب پرواز کردن

تعبیرخواب پرواز کردن

اگر در خواب دیدید که پرواز می کنید و یا حس و حال پرواز در خواب را دیدید، در “تعبیرخواب پرواز کردن | تعبیر حالت پرواز در خواب” تعبیرخوابتان را ببینید.

تعبیرخواب پرواز کردن از حضرت امام صادق(ع):

پریدن در خواب پنج معنی در پی دارد: اول سفر، دوم حج و زیارت خانه خدا، سوم بزرگی و جلال، چهارم تغییر حال، پنجم بیماری و مرگ (نعوذبالله). اگر ببیند در خواب هب آسمان رفت و برگشت یعنی با بزرگی و سود باشد اما اگر دیگر برنگردد دلیل بر مرگ است.

اگر ببینی که پرواز کردن، پرش از جای به جای دیگر باشد معنی آن سفر و هجرت کردن است و بدانید در پی این سفر سود و منفعتی نهفته است.

تعبیرخواب پرواز کردن از دانیال:

شخص اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد.

شخص اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد.

شخص اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از رحلت کند از دنیا.

تعبیرخواب پرواز کردن از ابن سیرین:

شخصی اگر بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند که پرها دارد.

شخص اگر بیند بی پر همی پرید،دلیل که ازحال خود بگردد.

شخص اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد.

 

معنی پرواز کردن در خواب,تعبیرخواب پرواز کردن,تعبیر حالت پرواز در خواب,تعبیرخواب,معنی پرواز کردن در خواب,tabir parvaz dar khab,تعبیر خواب پرواز در آسمان,تعبیر خواب پرواز در خواب,تعبیر خواب پرواز روی آب,تعبیر خواب پرواز با چتر,تعبیر خواب پرواز با هواپیما,تعبیر خواب پرواز با بالن,تعبیر خواب پرواز با چتر,تعبیر خواب پرواز با هلیکوپتر,تعبیر خواب پرواز بدون بال,تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال,تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما,تعبیر خواب پرواز کردن با بالن,تعبیر خواب پرواز با بالن,تعبیر خواب پرواز با بالون,تعبیر خواب پرواز با هلیکوپتر,تعبیرخواب پرواز بدون بال

تعبیرخواب پرواز کردن | تعبیر حالت پرواز در خواب

تعبیرخواب پرواز کردن | تعبیر حالت پرواز در خواب
۴امتیاز ۱رای