تعبیرخواب دریا در خواب
۵ امتیاز ۳ رای

tabirekhab sea irnab ir تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا در خواب

یکی از خواب هایی که خیلی از افراد می بینند، خواب دریا است.

اگر شما هم در خواب دیدید که دریا در حالت طوفانی یا آرام و مواج یا که پر از ماهی است، تعبیرخواب زیر را مطالعه کنید.

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تفسیرخواب دریا از دید جابر مغربی

تعبیر بالا آمدن آب دریا زیاد شدن لشگر پادشاست.
تعبیر خواب رفتن در آب دریا ، توفیق عبادت است.

تعبیر خواب بلند شدن موج ها و تاریک شدن جهان از ابر این است که مردم آن منطقه گناهکارند.

تعبیر خواب بلند شدن موج دریا یا شکار از دریا رزق و روزی حلال است و روزگارش خوب می شود.

تعبیر خواب کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم میشود.

تعبیر خواب خوردن آب شور دریا این است که کار حلالش را رها می کند و سراغ کار حرام می رود.

تعبیر خواب بی آب شدن آب دریاها و رودخانه ها این است که دارایی پادشاه خیلی کم می شود.

تعبیر خواب خوردن آب دریا بدون پدید آمدن حالتی جدید،هلاک کردن پادشاه یا عالمی است.

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا از دید ابراهیم کرمانی 

تعبیر خواب در دریا بودن این است که به خدمت پادشاه برسد یا مطیع مردی بزرگ شود.

تعبیر خواب متحیر در دریا ماندن این است که خطری در کار او بوجود می آید.

تعبیر خواب بیرون آمدن از دریا این است که غم هایش تمام می شود.

تعبیر خواب خوردن آب دریا به غایت سرد است. اگر عالمی خواب دریا ببیند علمش زیاد می شود. تعبیر خواب خوردن آب گرم دریا این است که گناه می کند.

تعبیر خواب دیدن دریا به صورت بزرگ و طوفانی این است که او را خصمی بزرگ در پیش است و باید از آن بترسد.

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تفسیر و تعبیرخواب دریا از دید حضرت یوسف

تفسیر و تعبیرخواب دریا نشانه شانس و اقبال شماست همانطوری که دریا را در خواب میبینید چه خوب و چه بد.

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند که از دریا آب گوارایی بخورد تعبیر خواب این است که که از پادشاه یا بزرگی نعمت و مال و منال به او میرسد

تعبیر خواب دیدن خوردن تمام آب دریا این است که پادشاهی تمام دنیا را بدست می گیرید و بعضی می گویند به اندازه ان آب بزرگی و مال بدست می آورد

تعبیر خواب دیدن کف دریا این است که منفعت بزرگی در راه است

اگر زنی در خواب کف دریا را به ماسه های ساحل ببیند لذات های دنیوی او را منحرف می کند

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا از دید منوچهر مطیعی

در کتاب نفایس الفنون نوشته شده است که دریا پادشاه است ولی من معتقدم دریا فقط پادشاه نیست و در زمانهای مختلف دارندگان قدرت اسمشان تغییر کرده و میکند.

تعبیر خواب دریا هر صاحب قدرت و شوکتی میتواند باشد.

تعبیر خواب دریا طوفانی و ترسیدن از دریا ،ضرری است که از بزرگی میرسد.

تعبیر خواب آرامش در کنار دریا این است که از بزرگی یودی می رسد.

تعبیر خوردن تمام آب دریا در خواب این است که به شوکت و عظمت بزرگی می رسد.

تعبیر خواب راه رفتن روی آب دریا ورود در کاریست که احتمال لغزش و سقوط در آن فراوان است اما در نهایت موفق میشود.

عده ای از معبران گفته اند که تعبیر خواب در کنار دریا بودن و منظره دریای پر تلاطم را نگاه کردن،بیماری فرزندان است.

تعبیر خواب بیرون آمدن از کشتی و قدم نهادن در ساحل شفای بیماری فرزند یا عزیزی است.

تعبیر خواب غرق شدن در دریا این است که گرفتار مشکلاتی میشوید.

تعبیر خواب بودن در کشتی در دریای آرام این است که در زندگی امنیت و آرامش دارید.

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

معنی خواب دریا از دید حضرت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن دریا در خواب پادشاه است.

اگر آب دریا تیره باشد پادشاه ظالم و گناهکار است.

اگر آب دریا صاف باشد پادشاه خوب و عالم است.

تعبیر خواب خوردن آب دریا این است که همان قدر که خورده عزت میابد

تفسیر خواب با شنا از آب دریا بیرون آمدن ، رهایی از زندان و خدمت پادشاست

تعبیر خواب غرق شدن در دریا و روی آب دریا ماندن این است که حرص در دنیا او را غرق کرده است.

سپس بیرون آمدن از دریا این است که از حرص دنیا نجات میابد.

تعبیر خواب نگاه کردن دریا از دور و نزدیک نشدن این است که به آرزویش نمیرسد

تعبیر خواب روی دریا بودن بدون خیس شدن این است که از آتش دوزخ ایمن می شود و کار دنیا برایش آسان می شود

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شنیدن صدای دریا و موج این است که زندگی بی روحی دارید

تعبیر خواب دیدن دریا این است که آرزوهای بی ثمری را دارید

اگر زنی در خواب ببیند با شوهرش در دریا شنا می کند تعبیرش این است که به نخستین آرزوهای خود میرسند

تعبیر خواب دختری که خود را دریاچه ای گل آلود و خروشان ببیند این است که در زندگی دچار تحولاتی می شود

تعبیر خواب مسافرت از دریا این است که مزد کارهای سخت خود را میگیرید

تعبیر خواب گرفتاری در دریا در حین مسافرت این است که گرفتار عشق های دروغین میشود

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتی رانی در دریا این است که شهامت ریسک کردن را دارید

تعبیر خواب غرق شدن در دریا این است که به بدبختی دچار می شوید که به دست خود موجب شده اید

تعبیر خواب دریای آرام ، شادمانی است

تعبیر خواب دریای متلاطم ، ناراحتی و غصه است

تعبیر خواب افتادن در دریا ، ضرر و زیان ، بدبختی است

تعبیر دیدن دریای شفاف در خواب، شادمانی است

تعبیر دیدن دریای مواج در خواب نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید است

تعبیر خواب دریازدگی ، مشکلات جسمی است.

irnab تعبیرخواب دریا در خواب

تعبیرخواب دریا در خواب | معنی خواب دیدن دریا از نگاه علما و مفسران صاحب نام تعبیرخواب


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *