تعبیر خواب خانه جدید
۲٫۵ امتیاز ۱۰ رای

تعبیر خواب خانه

 

تعبیر خواب خانه جدید 1 300x235 تعبیر خواب خانه جدید

تعبیر خواب خانه جدید

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب
ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی
مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن
خانه متعلق به شما است خواب
شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت.
چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده
خواب
دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در
خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از
نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب
زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی
خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در
خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد
به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر
بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه
دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است
عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، …
دلیل که از کسی او را
مالی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که
مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود
بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او
آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را
توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند
پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *