تعبیر خواب کره
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب کره خوراکی

tabirkhab kare irnab ir تعبیر خواب کره

تعبیر خواب کره

لوک اویتنهاو میگوید :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

۱ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلاییرنگ میخورید ، نشانة سلامت و تندرستیو اینکه نقشه هایتان عملیمیشوند ، دیدن چنین خواب ینشانة ثروت و دانش نیز هست .

۲ـ خوردن کرة فاسد در خواب ، نشانة آن است که برایانجام دادن کاریبزرگ داشتن تواناییلازم است .

۳ـ فروش کره در خواب ، نشانة بردن منفعتیاندک


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *