تعبیر خواب بیمارستان
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب مریض خانه یا بیمارستان

tabirkhab bimarestan irnab ir تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان

لوک اویتنهاو می‌گوید:
بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
دردرون بیمارستان بودن: خبرهای غمگین
مریضخانه: غصه
اچ میلر می‌گوید: مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.

تعبیر خواب مرخصی از بیمارستان

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.

اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‌شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید.

تعبیر خواب به بیمارستان رفتن
آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می‌روید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانة آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود.

5c444b88ccaa0 tabirkhab bimarestan irnab ir تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب پرستار
اچ میلر: اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‌کنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‌شوید.

تعبیر خواب بیمارستان روانی
کتاب سرزمین رویاها: در یک بیمارستان روانی هستید: افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *