تعبیر خواب آسانسور
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب بالا رفتن با آسانسور

tabirkhab asansor irnab ir تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: با آسانسور بالا می‌روید: موقعیت شمار بهتر می شودو پولتان بیشتر

تعبیر خواب پایین آمدن با آسانسور

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می‌روید، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می‌گردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: با آسانسور پائین می آئید: بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.

تعبیر خواب گیر آفتادن در آسانسور

انلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی‌کند، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می‌کند.
اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی‌رسید، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می‌گریزید.
کتاب سرزمین رویاها می‌گوید: شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده‌اید: شوک

تعبیر خواب آسانسور خراب

کتاب سرزمین رویاها می‌گوید: آسانسور خراب نشانه دردسر و گرفتاری است.

5c4831a0cecb3 tabirkhab asansor irnab ir تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب حضور در آسانسور با دیگران

با دیگران در آسانسور هستید: مراقب رقیب باشید
با فامیل در آسانسور هستید: سود مالی


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *