تعبیر خواب شراب خوردن
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب شراب

tabirkhab sharabkhordan irnab ir تعبیر خواب شراب خوردن

تعبیر خواب شراب خوردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای شراب عبارت‌اند از:
مال حرام مصرف خواهی کرد
ازدواج
نعمت.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:
تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.
اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب مشروب خوردن

5c7fa822d31f0 tabirkhab sharabkhordan irnab ir تعبیر خواب شراب خوردن

تعبیر خواب شراب خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری

تعبیر خواب شراب فروختن چیست؟

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *