تعبیرخواب

تعبیر خواب دعوا کردن

تعبیر خواب دعوا با همسر معبرین غربی: اگر در خواب مشاهده کردید که به همسر یا نامزد خود دعوا می‌کنید نشانه آن است که شما تلاش می‌کنید تعدادی از احساسات…

تعبیر خواب شانه زدن مو

شانه و شانه زدن در خواب می‌تواند نماد سر و سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده باشد. همانگونه که معبرین گفته‌اند شانه زدن و صاف شدن موها بیانگر رهایی…

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم زدن بدن مطیعی تهرانی: اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلاً زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شما تغذیه…

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش به روایت تحلیلگران خواب و رویا دیدن فرش در خواب به حقایق تلخ زندگی و البته نوعی از راحتی اشاره دارد. به شکل، کیفیت و شرایط فرش…

تعبیر خواب قرآن خواندن

امام صادق علیه السلام می فرمایند: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری وثروتمندی. سوم: مراد دل و کام یافتن(کام یابی و به…

تعبیر خواب رقص

تعبیر خواب رقصیدن محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش…

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا منوچهر مطیعی تهرانی گوید: غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر…

تعبیر خواب ابر سیاه

تعبیر خواب ابر حضرت امام جعفر صادق فرماید: ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود. حکمت ریاست پادشاهی رحمت پرهیزکاری عذاب قحطی بلا فتنه محمد بن سیرین گوید: اگر…

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی خوردن آنلی بیتون می‌گوید: خوردن بستنی در خواب، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت‌هایی که به دوش گرفته‌اید موفق خواهید شد. اگر خواب ببینید…

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر محمد بن سیرین گوید: تعبیر پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری و تعبیر پنیر تر این است که…