تعبیرخواب

تعبیر خواب سقوط هواپیما

  دیدن هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر زندگی است. هواپیما به دلیل پرواز در ارتفاع زیاد نمایانگر ریسک کردن، ایده‌ها و افکار جدید، امیدها و طرح‌های…

تعبیرخواب گل

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن گل در رویا را نماد موضوعات زیر می‌داند: گل‌ها: احساس زیبایی شناسی، ویژگی یا توانایی، بر حسب شکل گل این رویا…

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری،…

تعبیر خواب بز

محمدبن سيرين گويد: بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد. اگر بيند پوست…

تعبیر خواب زعفران

عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می رسد نشان آن است که شما را…

تعبیر خواب عقدکردن

تعبیر خواب مراسم عقد و عروسی (صیغه کردن دختر و پسر) مطیعی تهرانی دیدن مراسماتی به مانند عقد، عروسی و صیغه خواندن را به هیچ وجه خوب نمی‌داند. به گفته…

تعبیر خواب حیوان شیر

تعبیر دیدن خواب شیر به روایت کتاب فرهنگ تفسیر رویا شیر در رویا می‌تواند نماد و سمبلی از موضوعات زیر باشد. نیروی قدرت جسمانی، تند مزاجی، عواطف نیرومند، تمایلات جسمانی،…

تعبیر خواب گریه

تعبیر خواب گریه کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گریه کردن این است که خداوند تو را شاد و خوشحال می‌کند. اگر ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، یعنی شاد و…

تعبیر خواب تسبیح

تسبیح وسیله‌ای برای ذکر کردن نام خداوند بزرگ است. دیدن آن در خواب و یا تسبیح گفتن بیانگر اطاعت از پروردگار متعال و بندگی است. تعبیر دیدن تسبیح در خواب…

تعبیر خواب اردک

تعبیر خواب غاز معبرین غربی گویند: تفسیر و تعابیری که برای غاز عنوان می‌شود بسته به اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت است. به طورکلی غازهای اهلی و خانگی سمبل…