تعبیرخواب

تعبیر خواب بلند شدن مو

دیدن مو در خواب امام صادق علیه السلام می فرمایند: تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است ۱-حج بجای آوردن ۲-مسافرت ۳-عزت و مقام ۴-امنیت ۵-دولت وکامرانی خالد بن علی…

تعبیر خواب کوتاه کردن مو با قیچی

ديدن مو در خواب يكي از متداولترين خواب هاي انسان است در اين پست انواع تعبير خواب كوتاه كردن مو را آماده كرديم. شما هم اگر در خوابتان مو ديده…

تعبیر خواب درخت توت

تعبیر خواب توت سفید (شیرین) محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن…

تعبیر خواب چیدن سیب از درخت

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است. رونق و ثروت تکامل و زیبای تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست. تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته…

تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب درختان امام صادق علیه السلام می فرمایند: ديدن درختان در خواب بر ده وجه است اول : پادشاه . دوم : طلا. سوم : بازرگان وتاجر. چهارم :…

تعبیر خواب قطع شدن انگست دست

انگشتان شما می‌توانند نمایانگر احساساتتان باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیمو به طور مثال انگشتی که به علامت تحقیر نشان…

تعبیر خواب ریختن دندان ها

تعبیر خواب دندان   اکثر افرادی که در خواب خود دندان و یا افتادن آن را مشاهده می‌کنند ترس و دلهره‌ای ناشی از دست دادن یکی از اعضای خانواده خود…

تعبیر خواب آسمان پر ستاره

حضرت دانیال گوید: ستاره ها درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران. اگر کسی زحل را در خواب…

دیدن دریا در خواب

دیدن دریا در خواب نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اگر دریا…

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. مال بسیار. بخت واقبال درکارها. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب. منفعت. جابرمغربی گوید: اگر…