تعبیرخواب

تعبیر خواب رقص

تعبیر خواب رقصیدن محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش…

تعبیر خواب غذا خوردن

تعبیر خواب غذا منوچهر مطیعی تهرانی گوید: غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر…

تعبیر خواب ابر سیاه

تعبیر خواب ابر حضرت امام جعفر صادق فرماید: ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود. حکمت ریاست پادشاهی رحمت پرهیزکاری عذاب قحطی بلا فتنه محمد بن سیرین گوید: اگر…

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی خوردن آنلی بیتون می‌گوید: خوردن بستنی در خواب، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت‌هایی که به دوش گرفته‌اید موفق خواهید شد. اگر خواب ببینید…

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر محمد بن سیرین گوید: تعبیر پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری و تعبیر پنیر تر این است که…

تعبیر خواب حنا

دیدن حنا کردن در خواب از دیدگاه امام صادق انجام کاری بی حاصل و به تعبیر دیگر معبرین مکر و حیله فرد بیننده خواب است. با تعابیر مختلف دیدن حنا…

تعبیر خواب زیارت و زائر

تعبیر خواب زیارت کردن معبرین غربی برگرفته از تعبیر خواب اسلامی گویند: زیارت کردن در خواب از نظر روانشناسی به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی…

تعبیر خواب پشت بام

تعبير خواب پشت بام به روايت هانس کورت دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان دهنده آن است که دچار…

تعبیر خواب دمپایی

معبرین غربی: دمپایی در خواب نشانه محافظت و جلوگیری از اتفاقات بد و ناگوار است و از دست دادن آن می‌تواند از دست دادن شغل را در پی داشته باشد….

تعبیر خواب کره

تعبیر خواب کره خوراکی لوک اویتنهاو میگوید : کره –خوراکی خوردن : عدم توافق با دوستان تولید کره : نگرانی ۱ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلاییرنگ میخورید ،…