آداب مهمانی رفتن

آداب حضور در یک مهمانی

آداب میهمانی رفتن در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نكنید و از شغل و مقام پردرآمد و پولساز خود صحبت نكنید، بویژه اگر مخاطب شما فاقد…