آداب و شرایط دعا

آداب دعا کردن

آداب دعا کردن و شرایط استجابت آن گرچه درهای رحمت الهی، همواره به سوی بندگانی که صادقانه و مخلصانه او را می خوانند، باز است و خداوند، به آنها وعده…