اسم پسر با حرف م

اسم پسر با م

اسامی فارسی پسرانه با حرف م   مازیار ماه ایزدیار، مازدیار، صاحبِ کوه ماز مانا (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن. مانی اندیشمند ماهان نام…