انشا درمورد مقایسه میز با درخت

انشا باموضوع مقایسه میز با درخت

انشا باموضوع مقایسه میز با درخت موضوع:مقایسه میز و درخت میز و درخت هردو از یک جنس¬اند. اما این بدان معنا نیست که هردو یکی باشند. وقتی یک مسافر درختی…