باران چه خاصیتی دارد؟

فواید باران

آفرینش و شگفتی های آب اگر در یک روز بارانی ، مهمان طبیعت سرسبز و زیبا شویم ، دانه های طراوت بخش باران را می بینیم که دست نوازش بر…