باران

انشای بوی خاک پس از باران

انشای زیبا در مورد بوی خاک پس از باران باران یعنی بوی کاهگل های خانه مادر بزرگ ، باران که می بارد بوی کاهگل به مشام می رسد و آدمی…

انشا درباره ی باران

انشا درمورد باران یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید از ابری که تمام آسمان را فراگرفته است دوباره باران می‌بارد. باران آنقدر شاعرانه است…

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران باریدن حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران…

فواید باران

آفرینش و شگفتی های آب اگر در یک روز بارانی ، مهمان طبیعت سرسبز و زیبا شویم ، دانه های طراوت بخش باران را می بینیم که دست نوازش بر…