تعبیرخواب

تعبیرخواب ماه

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟ جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب ماه، مادر است. ابن سیرین می‌گوید: دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:…

تعبیرخواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته…

تعبیرخواب حمام

تعبیر خواب حمام و گرمابه یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید دیدن حمام غم واندوه بود آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به…

تعبیرخواب گل

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن گل در رویا را نماد موضوعات زیر می‌داند: گل‌ها: احساس زیبایی شناسی، ویژگی یا توانایی، بر حسب شکل گل این رویا…

تعبیرخواب جغد

تعبیر خواب جغد ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و…

تعبیر خواب لاک پشت

لاک پشت   دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع. – امام جعفر صادق علیه السلام اگر در خواب بیند…

تعبیرخواب مار

دیدن مار در خواب و تحلیل تفسیرگران رویا تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا سخن خود را به این صورت آغاز می‌کند که: واژه عبری برای مار باغ عدن…

تعبیرخواب نارنگی

تعبیر خواب نارنگی   معبرین غربی گویند: نارنگی در خواب نماد درک نادرستی از واقعیت است. دیدن وضعیت چشمان هر شخصی نشان دهنده واقعیت‌هایی است که درون اوست. ونگا در…

تعبیرخواب قربانی کردن گوسفند

تعبیر دیدن قربانی کردن در خواب – تعبیر خواب ذبح کردن   تعبیر خواب قربانی کردن : قربانی کردن از قدیم الایام در میان ادیان و قومیتها رواج داشته جالب…

تعبیرخواب آتش گرفتن خانه

حضرت صادق (ع) فرموده است تعبیر خواب آتش گرفتن منزل مرده رهایی جستن از بیماری هایی درناک و عذاب اور است ( مانند سرطان ، ایدز، بیماری های مزمن قلبی)…