تعبیردیدن گیلاس در خواب

تعبیرخواب گیلاس

تعبیر خواب گیلاس منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی معبرین دیدن گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی…