تعبیر بادکنک سیاه در خواب

تعبیر خواب بادکنک

خواب بادکنک خواب بادکنک نشان از آرزوی های بزرگ و کوچک در زندگی است. سقف این آرزوها به اندازه بادکنک در خواب بستگی دارد. آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بادکنک…