تعبیر خواب باران در خانه

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران باریدن حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران…