تعبیر خواب تعارف کردن پسته

تعبیر خواب پسته

خوردن پسته در خواب تعبیرش چیست؟   منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن…