تعبیر خواب دوشیدن شیر

تعبیر خواب شیر خوردنی

تعبیر خواب شیر   شیر خوراکی، در خواب نعمت و برکت است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره….