تعبیر خواب قرآن گرفتن از مرده

تعبیر خواب مرده چیزی بدهد

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن حضرت دانیال گوید: اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد. . مطیعی تهرانی: اگر…