تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر سفید

تعبیر خواب چادر دیدن چادر در خواب ، برای زن یا دختر مجرد به ازدواج و برای زن متاهل، به عزت و بزرگی تعبیر شده است. اگر مردی ببیند که…