تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر سفید

تعبیر خواب کبوتر (تعبیرگران اسلامی) محمدبن سیرین گوید: تعبیر کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی…