تعبیر خواب کچل شدن چیست؟

تعبیر خواب کچل شدن

تعبیر خواب کچل شدن محمد بن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و کچل شده است به این معنی است که از غم و…