تعبیر خواب گردو در درختان

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری،…