تعبیر دیدن ختانه جدید در خواب

تعبیر خواب خانه جدید

تعبیر خواب خانه   خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه…