تلفن همراه

نحوه دایورت کردن تلفن ثابت

برخی از سرویس‌های ویژه مخابرات مانند انتظار مکالمه به صورت پیش فرض بر روی تمامی خطوط تلفن ثابت فعال می‌باشند و فعالسازی برخی دیگر منوط به مراجعه به سایت یا…