حکم حمام رفتن هنگام روزه

آیا حمام رفتن روزه راباطل میکند؟

حکم حمام رفتن در هنگام روزه مبطلات روزه عبارتند از: ۱٫ خوردن و آشامیدن، ۲٫ جماع، ۳٫ استمناء، (انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید)، ۴٫…