خاصیت گیاه کما چیست؟

آشنایی با خواص گیاه کما

خاصیت گیاه کما کمای یا کما با نام علمی Ferula assa feotida نوعی گیاهی خودرو است که به نقل از جناب اقای قدرتی خبرنگار افتخاری فرومد، در بیابانهای منطقه غرب…