خواب خیار دیدن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خیار

تعبیر خواب خیار خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است…