خواص قهوه

طبع قهوه گرم است یاسرد؟

طبع قهوه چیست؟   نام: قهوه مزاج: سرد و خشک قهوه ملین طبع، مدر و خشک کننده رطوبت می باشد. خوردن قهوه در گرم مزاجان بازکننده انسداد، تسکین دهنده دردهای…