دعای جهت دفع بلا از پیامبر

دعای رفع بلا و گرفتاری

دعاهای دفع بلا هنگام کار و مسافرت را بخوانید بروز مشکل و تنگنا در زندگی برای بسیاری از ما تاکنون اتفاق افتاده است و هریک از ما برای رفع آن…