دعای نور

دعای نور برای تب

دعای نور دعای رفع تب   از جمله دعاهاى رسيده از آن گرامى دعاى معروف به «دعاى نور» است كه به سلمان تعليم داد و فرمود: «مداومت بر آن موجب…