دیدن سکه طلا درخواب

تعبیرخواب سکه طلا

دیدن سکه در خواب   دیدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی است در خواب و…