دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب عقرب

تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید،…

تعبیر خواب عقرب زرد

تعبیر دیدن عقرب در خواب چیست؟   تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل…