دیدن مدرسه در خواب نماد چیست؟

تعبیر خواب مدرسه

دیدن مدرسه در خواب نماد چیست؟ مدرسه، دانشگاه و دیدن مکان‌هایی از این دست در خواب همگی نماد نشان دادن منطق و مسیر صحیح پرداختن به کارهاست. با دیدن اینگونه…