ذکر روز سه شنبه چیست؟

ذکر روز سه شنبه

مهربانم؛ ای که مهربان ترینی و مهربان تر از ” تو ” نبوده ُ نیست ُ نخواهد بود روزم را با نام ” تو ” آغاز می کنم که ”…