رمان

رمان امیر حسن چهل تن

امیرحسن چهلتن چند سال پیش درباره ادبیات و تاریخ گفته است: «آدم‌های معمولی در برابر تاریخ دست وپا بسته‌اند.» عصاره رمان‌های چهلتن را می‌توان به یاری همین جمله استخراج کرد….