سنگ شرف الشمس

نحوه نوشتن شرق شمس

حرز شرف الشمس باید در ۱۹ فروردین ماه از ساعت ۱۱ ظهر تا ساعت ۱۱شب بر روی عقیق زرد رنگ یا کاغذ زرد نوشته شود . در این حرز ۵…