شعر از تقوا

شعر در مورد تقوا

آن نیست شجاعت که گلو چاک کنی مردانگی آنجاست که دل پاک کنی وقتی که به باشگاه تقوا رفتی ای کاش حریفِ نفس را خاک کنی شعر در مورد تقوا…