شعر زیبا

بریده ای از شعر درخت آسوریک

درخت آسوریک درختی رسته‌ است، سراسر کشور شورستان بُنش خشک است، سرش تر است برگش به نی ماند، برش ماند به انگور شیرین بار آورد، برای مردمان آن درخت بلند،…