شعر سنتی در مورد صبح بخیر

شعر صبح بخیر

شعر سنتی در مورد صبح بخیر پلک بگشا نازنینم صبح زیبایت بخیر دلربا و بهترینم! صبح زیبایت بخیر خواب نوشینت گوارا نوش مژگان خمار خمره چله‌نشینم! صبح زیبایت بخیر ناز…