ضرر موسیقی در نظر دانشمندان غربی

مضرات موسیقی

ضررهای موسیقی “موسیقی” پدیده ای که از دیر باز در زندگی انسان ها نقش داشته و دارد و امروزه با پیشرفت علم آلات موسیقی به صوزت متنوعی پا به عرصه…