عوارض جانبی هشدار دهنده و جدی شربت سیتریزین چیست؟

شربت سیتریزین برای نوزادان

سن کودک برای مصرف شربت سیتریزین نوزاد چقدر باید باشد؟ شربت سیتریزین به هیچ عنوان به نوزاد زیر شش ماه نباید داده شود. در صورت سرماخوردگی نوزاد زیر شش ماه…