عوارض خولنجان

خواص خولنجان

خولنجان قسمت های مورد استفاده خولنجان ریشه خولنجان (قسط تلخ) در درست کردن ترشی و همچنین به صورت آسیاب شده در انواع خورش ها استفاده می‌شود و به عنوان ادویه‌ای…