فضیلت و خواص سوره دخان

فضیلت و خواص سوره دخان

فضیلت و خواص سوره دخان   دخان؛ چهل و چهارمین سوره قران است که مکی و ۹۵ آیه دارد. در فضیلت سوره دخان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و…